STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

„Památky jinak, o.s.“

 

                                                                            I.

                                                             Základní ustanovení

 

Zakladatelé – členové přípravného výboru se dohodli na založení občanského sdružení s názvem „Památky jinak, o.s.“

 

Sídlem sdružení se stává Palackého 73, 411 55 Terezín, Česká republika. Sdružení působí na celém území České republiky.

 

Sdružení je založeno jako volné sdružení fyzických a právnických osob, jehož cílem činnosti je příprava a realizace ekologických projektů, příprava a realizace projektů v oblasti trvale udržitelného rozvoje, ekologická výchova a rozšiřování znalostí v oblasti ekologie zejména mezi mládeží.

               

Sdružení je samostatnou právnickou osobou a je proto oprávněno jednat v právních vztazích svým jménem a na svou vlastní majetkovou odpovědnost. Je organizačně i jinak nezávislé na orgánech státní správy a samosprávy, politických stranách a jiných občanských sdruženích  a iniciativách, spolupracuje však s nimi při uskutečňování společných záměrů a prosazování společných zájmů.

 

II.

Členství ve sdružení

 

Do sdružení mohou vstoupit fyzické a právnické osoby, které mají zájem na plnění cíle jeho činnosti. O přijetí rozhoduje členská schůze.

 

Členové mohou vystoupit ze sdružení svobodně vystoupit – projev své vůle v takovém případě uskuteční výpovědí. Členství lze ukončit i vyloučením, poškozuje-li člen hrubě zájmy sdružení nebo pokud nevyrovná ani po dvojí písemné výzvě dlužné příspěvky. O vyloučení rozhoduje členská schůze. Vylučovaný člen má právo na předchozí slyšení. Členské a další příspěvky jsou nevratné.

 

III.

Práva a povinnosti členů

 

Členové sdružení jsou povinni v rámci dobrovolně přijatých závazků při využití zákonně stanovených kompetencí a působností spolupracovat na uskutečňování dohodnutých postupů a opatření k dosažení cílů sdružení.

 

Členové sdružení mají právo se podílet na výhodách, plynoucích z členství v tomto sdružení. Členové mají právo na veškeré informace týkající se sdružení a jeho hospodaření.

 

Členové sdružení mají právo volit orgány sdružení a vyjadřovat se k připravovaným akcím nebo programům.

 

Členové sdružení jsou povinni se podílet na financování činnosti sdružení v dohodnuté výši a formě a plnit úkoly, které na sebe dobrovolně, v rámci členství v orgánech sdružení převzali a hájit zájmy sdružení v rámci jejich působnosti.

 

Členové sdružení jsou povinni uhradit do 30. června příslušného roku členský příspěvek ve výši stanovené členskou schůzí.

 

IV.

Orgány sdružení

Orgány sdružení tvoří:

a)            členská schůze,

b)            předseda,

c)            místopředseda,

 

Sdružení k realizaci své činnosti může vytvořit rozhodnutím členské schůze další pracovní orgány, které se budou zabývat řešením konkrétních úkolů.

 

V.

Členská schůze

 

Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení.

 

Členové sdružení jednají na členské schůzi osobně, případně prostřednictvím zmocněnce. Za členy sdružení – právnické osoby, na členské schůzi jednají osoby oprávněné jednat jejich jménem dle příslušných právních předpisů či jiných dokumentů.

 

Pravomoci členské schůze:

členská schůze rozhoduje o všech záležitostech, které se týkají naplňování cílů sdružení podle těchto stanov,

volí a odvolává předsedu a místopředsedu, 

projednává a schvaluje zprávy o činnosti sdružení,

projednává a schvaluje účetní závěrky sdružení,

schvaluje základní organizační dokumenty,

schvaluje základní směry činnosti sdružení na příslušný kalendářní rok,

schvaluje změny a doplnění stanov sdružení,

rozhoduje o přijetí, vystoupení a vyloučení členů,

rozhoduje o účasti třetích osob na zasedání členské schůze,

rozhoduje o veškerých dalších skutečnostech, které ji svěřují tyto stanovy.

 

Zasedání členské schůze se koná podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Svolává jej předseda sdružení minimálně deset dní předem. S pozvánkou zasílá i pořad jednání a písemné materiály. Zasedání lze také svolat na základě požadavku jedné třetiny členů sdružení. Zasedání řídí členskou schůzí zvolený předsedající.

 

Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna  nejméně jedna polovina členů sdružení, nestanoví-li tyto stanovy jinak. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů, nestanoví-li tyto stanovy jinak.

 

Výslovně se stanoví, že pro změnu stanov je potřeba souhlasu dvou třetin všech členů sdružení.

 

VI.

Předseda a místopředseda sdružení

 

Předseda nebo místopředseda reprezentují a zastupují sdružení navenek a na základě těchto stanov jsou zmocněni a oprávněni za sdružení jednat samostatně. Za sdružení se podepisují tak, že k názvu sdružení připojí své jméno, příjmení a vlastnoruční podpis.

 

Předsedu a místopředsedu v tajném hlasování volí a odvolávají členové sdružení na usnášeníschopném zasedání členské schůze nadpoloviční většinou hlasů. Jejich funkční období je dvouleté.

 

Předseda nebo místopředseda musí být členem sdružení. Předseda a místopředseda sdružení zejména:

svým jednáním provádí naplňování cílů sdružení dle těchto stanov,

vede za sdružení všechna jednání ohledně jeho činnosti,

předkládá členské schůzi zprávy o všech úkonech, které v souvislosti s naplňováním cílů sdružení učinil, zprávy o činnosti sdružení a účetní závěrky,

odpovídá za řádné vynakládání prostředků na dosažení cíle sdružení dle příslušných předpisů Evropské unie a České republiky,

odpovídá za řádné vedení účetnictví sdružení.

 

 

VII.

Financování činnosti sdružení

 

Činnost sdružení bude financována z finančních prostředků, které tvoří zejména: členské příspěvky, výnosy majetku, dotace, granty nadací a dary.

 

Za hospodaření sdružení odpovídá předseda a místopředseda sdružení, kteří každoročně předkládají členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

 

 

VIII.

Zánik sdružení a majetkové vypořádání

 

Sdružení zaniká rozhodnutím členské schůze. Pro platnost tohoto rozhodnutí musí hlasovat 3/5 většina všech členů sdružení.

 

Činnost sdružení ukončí členská schůze, která rozhodne o způsobu likvidace majetku sdružení a vyrovnání závazků a schválí likvidátory.

 

 

 

Historie projektu

V dnešní  době plné nových vědeckotechnických vymožeností  se člověk  snaží je nějakým způsobem využít. Zjistili jsme, že jsou památky, přírodní a geologické zajímavosti, které stojí za to navštívit a pokusili jsme se je spojit  s dnešní moderní technikou a turistikou. Možnost značení stezek za pomoci tzv. beetaggů se nám líbila.  Žijeme v kraji plného turistických zajímavostí, tak jsme se rozholi pro projekt, který nyní realizujeme. Cílem projektu je vyznačit jednotlivá místa  a zpřístupnit nejen domácím, ale i  zahraničním turistům. Rádi bychom do projektu zapojili i děti školou povinné ve spolupráci s Domem dětí a mládeže. Projekt je financován z Revolvingového fongu MŽP. Naše poděkování patří všem, kteří s námi na  projektu spolupracují a poskytují potřebné a odborné informace.